Nabór elektroniczny

Zarząd Powiatu Łęczyckiego jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne wprowadza od roku szkolnego 2008/2009 nabór elektroniczny uczniów.

Zawarta umowa z firmą VULCAN przewiduje wykorzystanie w tym celu internetowy system KSEON wraz z centralną bazą danych oraz program komputerowy Rejestr uczniów.

Wprowadzenie naboru elektronicznego jest zgodne z Zarządzeniem Nr 43/07 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

Pobierz treść zarządzenia

Korzyści dla uczniów i rodziców:

- zmniejszenie uciążliwości związanych z procesem rekrutacji;
- wyeliminowanie sytuacji blokowania kilku miejsc przez jednego kandydata;
- bieżący podgląd procesu rekrutacji (wykorzystanie Internetu).

UWAGA!!!

Niedotrzymanie przez kandydata procedur i terminów może spowodować wyeliminowanie go z procesu rekrutacji.

Termin Zadanie Uczeń/Rodzic
19.03.2008
27.03.2008
Weryfikacja danych osobowych. Sprawdza informacje osobowe. Informuje rodziców o terminie zebrania.
27.03.2008 Zebranie z rodzicami. Sprawdza informacje osobowe.
01.04.2008
(godz. 9.00)
30.04.2008
(godz. 15.00)
Rejestracja kandydatów. Wybór preferencji.

Od 01 .04 uczeń wraz z rodzicami listę preferencji szkół i oddziałów.

Od 07.04 uczniowie na lekcji informatyki wypełniają listę preferencji (wybierają 3 szkoły zgodnie z priorytetem), a następnie drukują ją, podpisują i zostawiają u nauczyciela informatyki.

06.05.2008 Podpisywanie listy preferencji. Rodzice podpisują listę preferencji na zebraniu zorganizowanym przez wychowawcę klasy. Jeżeli rodzic nie przyjdzie na zebranie w celu złożenia podpisu, wychowawca podejmuje próbę kontaktu indywidualnego. Brak podpisanych dokumentów może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji.
Do 12.05.2008
(godz. 15:00)
Zmiana danych osobowych.

Uczeń zgłasza wychowawcy potrzebę zmiany danych osobowych.

Rodzic przychodzi osobiście w wyznaczonym terminie, potwierdza zmiany, podpisuje wydrukowany dokument ze zmienionymi danymi osobowymi.

16.06.2008
(godz.8.00)
17.06.2008
(godz. 15.00)
Zmiana wyboru preferencji.

Uczeń zgłasza, najlepiej, kilka dni wcześniej wychowawcy potrzebę zmiany listy preferencji.

Rodzic przychodzi osobiście w wyznaczonym terminie, potwierdza zmiany, podpisuje wydrukowany dokument ze zmieniona listą preferencji.

27.06.2008 (godz. 14.00) Publikacja list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Możliwe przekazanie informacji w postaci: publikacji na stronie Kuratorium Łódzkiego (www.kuratorium.lodz.pl), pocztą elektroniczną (jeśli uczeń podał aktualny adres e-mail).

Dla osób nieposiaddających komputerów możliwe będzie sprawdzenie wyników rekrutacji w pracowni Gimnazjum 27.06 w godzinach 14-17.

27.06.2008
(godz. 15.00)
01.07.2008
(godz. 12.00)
Dostarczanie potwierdzeń woli podjęcia nauki. W wyznaczonym terminie uczeń zobowiązany jest dostarczyć do szkoły, do której został przyjęty kompletu dokumentów:
- świadectwo ukończenia Gimnazjum;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- inne zaświadczenia (np. lekarskie) jeżeli szkoła tego wymaga;
- zaświadczenia (dyplomy) o konkursach, olimpiadach i pracy na rzecz środowiska.
02.07.2008
(godz. 12.00)
Publikacja list przyjętych.

Informacje o wynikach rekrutacji będą umieszczone na tablicach ogłoszeń w szkołach ponadgimnazjalnych, na stronie internetowej Kuratorium Łódzkiego (www.kuratorium.lodz.pl). Będzie je można otrzymać pocztą elektroniczną jeżeli uczeń podał aktualny adres e-mail.

Szkoły ponadgimnazjalne oprócz list przyjętych publikują jednocześnie listę wolnych miejsc.

Kandydat, który nie dostał się jeszcze do żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych od 03.07.2008 musi na własną rękę, tradycyjnymi metodami szukać szkoły.