Harmonogram naboru

UWAGA!!!

Niedotrzymanie przez kandydata procedur i terminów może spowodować wyeliminowanie go z procesu rekrutacji.

Termin Zadanie Uczeń/Rodzic
02.03.2015 Zebranie z rodzicami. Sprawdza informacje osobowe.
01.04.2015
30.04.2015
(godz. 13.00)
Rejestracja kandydatów. Wybór preferencji.

Do 31.03 uczeń wraz z rodzicami ustala listę preferencji szkół i oddziałów.

Od 01.04 uczniowie na lekcji informatyki wypełniają listę preferencji szkół i klas, a następnie drukują ją, podpisują i zostawiają u nauczyciela informatyki.

30.04.2015
08.05.2015
Podpisywanie listy preferencji. Rodzice podpisują listę preferencji w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy. Jeżeli rodzic nie przyjdzie w wyznaczonym terminie w celu złożenia podpisu, wychowawca podejmuje próbę kontaktu indywidualnego. Brak podpisanych dokumentów może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji.
Czas trwania rekrutacji Zmiana danych osobowych.

Uczeń zgłasza wychowawcy potrzebę zmiany danych osobowych.

Wychowawca ustala z administratorem termin spotkania z rodzicem zainteresowanym zmianą danych osobowych kandydata.

Rodzic przychodzi osobiście w wyznaczonym terminie, potwierdza zmiany, podpisuje wydrukowany dokument ze zmienionymi danymi osobowymi.

22.06.2015
23.06.2015
(godz. 15.00)
Zmiana wyboru preferencji.

Uczeń zgłasza, najlepiej, kilka dni wcześniej wychowawcy potrzebę zmiany listy preferencji.

Wychowawca ustala z administratorem termin spotkania z rodzicem zainteresowanym zmianą listy preferencji kandydata.

Rodzic przychodzi osobiście w wyznaczonym terminie, potwierdza zmiany, podpisuje wydrukowany dokument ze zmieniona listą preferencji.

03.07.2015 (godz. 13.00) Publikacja list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Sposoby przekazania informacji: tablice ogłoszeń w szkołach ponadgimnazjalnych, konto ucznia w naborze elektronicznym, wysłanie SMS-a pod odpowiedni numer.

03.07.2015
(godz. 13.00)
07.07.2015
(godz. 12.00)
Dostarczanie potwierdzeń woli podjęcia nauki. W wyznaczonym terminie uczeń zobowiązany jest dostarczyć do szkoły, do której został przyjęty kompletu dokumentów:
- świadectwo ukończenia Gimnazjum;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- inne zaświadczenia (np. lekarskie) jeżeli szkoła tego wymaga;
- zaświadczenia (dyplomy) o konkursach, olimpiadach i pracy na rzecz środowiska.
07.07.2015
(godz. 13.00)
Publikacja list przyjętych.

Sposoby przekazania informacji: tablice ogłoszeń w szkołach ponadgimnazjalnych, konto ucznia w naborze elektronicznym, wysłanie SMS-a pod odpowiedni numer.

Lista wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych dostępna będzie na stronie internetowej Łódzkiego Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.lodz.pl)

Kandydat, który nie dostał się jeszcze do żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych od 07.07.2015 musi na własną rękę, tradycyjnymi metodami szukać szkoły.